ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ელექტრონული განცხადების ფორმა

ელექტრონული ფორმით წარდგენილი მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უნდა შეიცავდეს: ა) ინფორმაციის მომთხოვნი პირის დასახელებას, საიდენტიფიკაციო ნომერს, იურიდიულ მისამართს, ხელმძღვანელი პირის სახელს, გვარს; ფიზიკური პირის შემთხვევაში – ინფორმაციის მომთხოვნი ფიზიკური პირის სახელს, გვარს, პირად ნომერს; ბ) მითითებას საჯარო ინფორმაციის მიღების სასურველი ფორმის შესახებ – ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, კომპაქტურ დისკზე ჩაწერილი, მატერიალური სახით თუ დედანში გაცნობის გზით.

სსიპ ბაზარზე ზედამხედველობის  სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა - 2022 წ

სსიპ ბაზარზე ზედამხედველობის  სააგენტოში დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება  - 2022 წ 

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) გაწეული სამივლინებო ხარჯები  - 2022 წ.

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ - (2020) (წლიური ჯამურად)

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ - (2021) (წლიური ჯამურად)

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ - (2022) (წლიური ჯამურად)

ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ - 2020 წელი (წლიური ჯამურად).

ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ - 2021 წელი (წლიური ჯამურად).

ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ - 2022 წელი (წლიური ჯამურად).