ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 136

გამოქვეყნებულია: 08/16/2022

რისკის ტიპი: მავნე ქიმიური ნივთიერებები

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: ტყლარწი

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ პროდუქტი შეიცავს 838 მგ/კგ ბორს, მაშინ როდესაც მაქსიმალური დასაშვები ნორმა სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით 300 მგ/კგ-ია.

დასახელება: ტყლარწი (DESK LAMP)

პროდუქტის აღწერა: სათამაშო არის მაგიდის სანათის ფორმის შეფუთვაში მოთავსებული ტყლარწი.

შეფუთვის აღწერა: მაგიდის სანათის ფორმის შეფუთვა ყვითელი ფერის დეტალით. სათამაშოს აწერია DESK LAMP

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: უცნობი

სერიის ნომერი: უცნობი

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის გამოთხოვა

ძალაში შესვლის თარიღი: 08/16/2022

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან