ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეტყობინება No: 213

გამოქვეყნებულია: 07/24/2023

რისკის ტიპი: გაგუდვა

კატეგორია: სათამაშოები

პროდუქტი: სასროლი/სატყორცნი სათამაშოები

მოკლე აღწერა შეუსაბამობისა და საფრთხის: ლაბორატორიული შემოწმებისას დადგინდა, რომ იარაღის ტყვიებს სძვრება მცირე ნაწილები, რომლებიც შეიძლება მოხვდეს ბავშვის ხორხში და გამოიწვიოს გაგუდვა. აღნიშნული სათამაშო ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N 47 დადგენილებით დამტკიცებული "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ და სსტ იენ 71-1 სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დასახელება: სათამაშო თოფი

პროდუქტის აღწერა: სათამაშო პისტოლეტი მისაწეპებელი ტყვიებით

შეფუთვის აღწერა: სათამაშო თოფი მოთავსებულია მუყაოს ქაღალდსა და პლასმასის შეფუთვას შორის.

სავაჭრო ნიშანი: უცნობი

პარტიის ნომერი: უცნობი

სერიის ნომერი: უცნობი

გატარებული ღონისძიება: პროდუქტის ამოღება

ძალაში შესვლის თარიღი: 07/24/2023

წარმოშობის ქვეყანა: ჩინეთი

 

უკან